Samorząd uczniowski

Na podstawie ustawy o systemie oświaty samorząd uczniowski musi działać w każdej szkole, jest on tworzony przez wszystkich uczniów szkoły. Możliwości i kompetencje samorządu opisuje dokładnie artykuł 55, który brzmi następująco:

Art. 5.

1).W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

2).Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.

3).Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4).Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

5).Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

Samorząd Uczniowski  w roku szkolnym 2017/2018 tworzą:

Przewodnicząca – Wiktoria Czyżykowska klasa 3gf

Zastępca – Arkadiusz Procek klasa 3gb

Członek – Sebastian Knapek klasa 3gf

Członek – Natalia Chrószcz 5b SP