Stołówka szkolna

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW!

Od miesiąca września 2017 roku koszt jednego obiadu wynosić będzie 3,60 zł.

Obiady wydawane będą od 11 września 2017 r.

Wpłaty za obiady dokonywane będą każdorazowo do piętnastego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po okresie rozliczeniowym.

Opłat należy dokonywać na konto bankowe : 20 1020 2528 0000 0002 0435 7133

Nazwa odbiorcy:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 13 w Rybniku

Ul. Św. Maksymiliana 26

44-207 Rybnik

Tytuł przelewu:

Imię i nazwisko dziecka, wyżywienie (w)………………odsetki(o)…………………..

 

Chęć wykupienia obiadów należy zgłosić u intendentki w stołówce szkolnej od 4 września 2017 r.

 

Obiady za miesiąc czerwiec płatne zgodnie z rozliczeniem intendentki szkolnej (rodzice zostaną powiadomieni pisemnie)

W związku z zakończeniem roku szkolnego, opłaty za obiady za miesiąc czerwiec 2017 roku będą uzgadniane indywidualnie. Dokładne kwoty do zapłaty, będą podane w formie papierowej. Prosimy o dokonanie ostatniej wpłaty do 17 czerwca 2017 roku.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA  PŁATNOŚCI ZA OBIADY

Informujemy iż od 01.01.2017 r. nie będzie możliwości wpłat za obiady w kasie stołówki szkolnej. Wszystkie należności muszą być dokonywane przelewem, zarówno płatności za obiady jak i odsetki. W przypadku odliczeń lub innych spraw związanych z płatnościami prosimy o kontakt z panią intendentką.

 

NAZWA ODBIORCY

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 4
im. Jana Kochanowskiego w Rybniku
ul. Rybacka 55
44-207 Rybnik

NUMER KONTA


41 1020 2472 0000 6102 0498 3955

 

 NAZWA BANKU

 

PKO Bank Polski SA

 

Wzór:
Tytuł przelewu:

 

Kowalski Jan kl. I a – opłata za obiady za miesiąc …..2017r.

 

UWAGA !!!

Kwota za obiady niewykorzystane będzie odliczana tylko w przypadkach:

– choroby ucznia

– wyjazdu na wycieczkę, zawody, konkursy

– inne niewykorzystane nieobecności

Wszystkie wyżej wymienione przypadki muszą być zgłoszone dzień wcześniej.

  


REGULAMIN STOŁÓWKI

Gimnazjum nr. 4 im. Jana Kochanowskiego

w Rybniku

1.Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i  pracowników.

2.Z posiłków wydawanych w stołówce mogą korzystać:

  • Uczniowie wnoszący opłaty indywidualne,
  • Uczniowie, których obiady dofinansowuje OPS lub inni sponsorzy,
  • Pracownicy szkoły.

3.Podmioty wymienione w pkt.2 korzystają ze stołówki po złożeniu pisemnej deklaracji wg wzoru obowiązującego w danej placówce i zatwierdzeniu listy przez dyrektora szkoły.

4.W stołówce nie wydaje się posiłków na wynos.

5.Koszt obiadu uwzględnia:

  • Koszt surowców użytych do przygotowania posiłków (tzw. „wsad do kotła”),
  • Koszt wytworzenia posiłki – 60% ceny „wsadu do kotła”.

6.Uczniowie ponoszą tylko koszt „wsadu do kotła”.

7.Pracownicy szkoły ponoszą całkowity koszt obiadu.

8.Pracownicy kuchni mogą korzystać z obiadów na zasadach określonych w Ponadzakładowym Układzie zbiorowym Pracy dla Pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, zawartego w dniu 18 stycznia 2000r.

9.Opłaty z tytułu kosztów żywienia należy wnosić w terminie do 17 –go każdego miesiąca . Od nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki.

10.W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej 1 dzień wcześniej (osobiście lub telefonicznie) do intendentki lub bezpośrednio w kuchni.

11.Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie w następnym miesiącu.

12.Nieobecności niezgłoszone nie będą odliczone.

13.Rezygnacje z obiadów należy zgłosić u intendentki najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

14.Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

15.Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

16.Podczas oczekiwania w kolejce na wydanie posiłku jak i podczas jego spożywania, wszystkich obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

17.Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić na wyznaczone miejsce.

18.W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.

19.Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek.

20.Korzystający ze stołówki szkolnej powinni wykonywać polecenia przez osoby dyżurujące.