PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2017/2018

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 13
W RYBNIKU

NA ROK SZKOLNY
2017/2018 i 2018/2019

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15
im.
KS. PRAŁATA KONRADA SZWEDY

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 13

W RYBNIKU

NA LATA 2017-2019

 

 

„Szkoła, nie zapominając o tradycjach,
przygotowuje do przyszłości”.

 

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu stylu życia, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kierowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka.

Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

 

Misja szkoły:

 

„Dziś należy wiedzieć, co trzeba poznać jutro, aby radzić sobie pojutrze”.

 

Misją szkoły jest organizacja procesów dydaktycznych zgodnych z ideą pełnego rozwoju ucznia przy uwzględnieniu jego możliwości psychofizycznych.

Przyjmuje się jako obowiązujące, że „wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (art. 1 pkt 3 ust. Prawo Oświatowe U. z 2017 r. poz. 59).

Wszystkie działania nauczycieli, rodziców i innych podmiotów wspierających zmierzają w kierunku ukształtowania dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, duchowej i społecznej.

Stwarzamy możliwości i przygotowujemy uczniów do korzystania z dziedzictwa kulturowego miasta i regionu. Kształtujemy postawę akceptacji, tolerancji i otwartości na drugiego człowieka.

 

Cele programu:

 

Główny:

Rozwijanie empatii u dzieci i młodzieży oraz zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa I tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach I placówkach.

 

 

Szczegółowe:

 

 • Kształtowanie właściwych postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych uczniów,
 • Integrowanie i akceptowanie wszystkich dzieci bez względu na pochodzenie, stan zdrowia i wyznania,
 • Nabycie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z drugim człowiekiem,
 • Zapobieganie przemocy i agresji,
 • Dbanie o bezpieczeństwo w szkole i poza nią,
 • Promowanie zdrowego stylu życia,
 • Kreowanie zdrowego, bezpiecznego I przyjaznego środowiska szkoły I placówki;
 • Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym,
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem.

 

Profil absolwenta:

 

 • Jest świadomy swojej tożsamości narodowej, zna i szanuje symbole narodowe oraz szkolne tradycje i zwyczaje,
 • Zna historię swojego patrona,
 • Identyfikuje się ze społecznością szkolną biorąc udział w szkolnych przedsięwzięciach,
 • Wykazuje inicjatywę społeczną, bierze udział w akcjach charytatywnych, organizuje szkolne i klasowe imprezy,
 • Jest uczciwy, prawdomówny, tolerancyjny, kulturalny i stosuje zasady fair play,
 • Potrafi pracować w grupie, przyjmuje różne role i zdania,
 • Kulturalnie wyraża swoje poglądy i przyjmuje krytykę innych, umie wyciągać wnioski ze swoich błędów i porażek stosując techniki negocjacji,
 • Jest ciekawy świata i potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy,
 • Systematycznie pracuje w domu i w szkole,
 • Dokonuje oceny zachowania i samooceny,
 • Potrafi zaprezentować własna wiedzę, umiejętności i zainteresowania,
 • Przestrzega zasad zdrowego stylu życia,
 • Dba o środowisko naturalne: segreguje śmieci, oszczędza papier, wodę i energię,
 • Z dystansem podchodzi do informacji ze środków masowego przekazu,
 • Absolwent szkoły podstawowej potrafi: uczyć się, myśleć, działać, poszukiwać, komunikować się i współpracować.

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 26, art. 84 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3.
 •   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017r.   w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572
  z późn. zmianami)- art.54 ust.2 pkt. 1.Karta Nauczyciela.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1.                                                                                                                                            Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17.11.1998r.
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm., art. 33 ).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001r., Nr 61 poz. 624 i Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96 oraz Dz. U. z 2003r. Nr 146, poz. 1416, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 1999r.
  w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa,
  o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999r. Nr 67, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w zakresie promocji zdrowia psychicznego
  i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz. 537).
 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763).
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród niej Narodowej etnich.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535).
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r., poz. 532).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r., ze zmianami
  z 14 maja 2014 oraz 26 czerwca 2016r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012r. Nr 0, poz. 977).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U., poz. 1113).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
 • Koncepcja Pracy Szkoły oraz Statut Szkoły (ewaluowane na bieżąco zgodnie
  z rozporządzeniami MEN).
 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania.
 • Europejska karta praw i obowiązków rodziców opracowana przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (EPA) i przyjęta w 1992r.

 

Wstęp do programu wychowawczo-profilaktycznego:

 

Program wychowawczo – profilaktyczny został stworzony przy udziale rodziców, uczniów, nauczycieli, administracji i obsługi – po diagnozie potrzeb i problemów.

W szkole na wychowanie wpływ mają wszyscy i to w każdym momencie: koledzy, nauczyciele  i pozostali pracownicy szkoły.

Celem tego programu   jest rozwój osobowy młodego człowieka w tym tworzenie takiego klimatu, w którym będą się urzeczywistniać postawy wobec ucznia, ukierunkowane na samoakceptację, poczucie własnej wartości, przekazywanie odpowiedzialności za własny rozwój, w tym przede wszystkim szacunek dla osoby, jej odrębności, tolerancja dla odmienności, koncentracja na mocnych stronach.

Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, dziecka, ucznia przed wszelkimi zagrożeniami rozwoju. Profilaktyka szkolna obejmuje eliminowanie czynników zachowań ryzykownych oraz wzmacnianie działań chroniących przed niepożądanymi zjawiskami.

 

 

 

 

Diagnoza:

 

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny został opracowany w oparciu
o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej.
W związku z tym przeprowadzono analizę dokumentów, rozmowy z uczniami i rodzicami, obserwacje zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, ankiety.

Nauczyciele i pracownicy szkoły oraz organy współpracujące ze szkołą dostarczyły informacji o bieżących problemach szkolnych.

 

Diagnoza w oparciu o narzędzia „Falochron”:

 

RODZICE- „myślą,że ich dzieci..” :

 

Są zadowoleni z poziomu i sposobu przekazywania wiedzy w szkole, ze sposobu traktowania przez nauczycieli w szkole oraz z poczucia bezpieczeństwa wśród kolegów / koleżanek w szkole. Nie wagarują. Uważają, że wśród uczniów występują zachowania takie jak ukrywanie prawdy przed rodzicami oraz używanie wulgaryzmów, jednak według nich nie istnieje stosowanie wielu diet odchudzających i restrykcyjnych ćwiczeń fizycznych. Rodzice uważają, że ich dzieci wolny czas spędzają często serfując po internecie ale też na dworze np. jeżdżąc na rowerze. Słyszeli o wybuchach niepohamowanej agresji w szkole, wg rodziców dla ich dzieci bardzo ważne jest posiadanie przyjaciół. Wsparciem są rodzice, przyjaciele.

UCZNIOWIE:

 

Są zadowoleni z poziomu życia swojej rodziny i relacji z rodzicami, jednak nie do końca z oferty zajęć dodatkowych proponowanych przez szkołę. Za właściwe zachowania uważają hejtowanie na stronach www i portalach społecznościowych i ukrywanie prawdy przed rodzicami na temat kolegów / koleżanek, ważne jest dla nich posiadanie przyjaciół i dobrego zawodu. Nie zdarz im się korzystanie z treści erotycznych i wśród rówieśników nie akceptują zamieszczania cudzych zdjęć o treści erotycznej bez zgody właściciela (sexting). W czasie wolnym często grają na komputerze i słuchają muzyki, a siłę do pokonywania codziennych problemów dają im przyjaciele i rodzice.

 

NAUCZYCIELE:- odpowiedzieli nt „co wg nich myślą / robią / czują uczniowie:

 

Ich zdaniem uczniowie są zadowoleni z oferty zajęć dodatkowych proponowanych przez szkołę. Zdarza się, że uczniowie używają wulgaryzmów i ukrywają prawdę przed rodzicami. W wolnym czasie słuchają muzyki i graja w gry na komputerze. Ważne dla nich wartości to posiadanie przyjaciół i dobrego zawodu oraz zapewnienie swoim bliskim miłości. Zachowania, które występują wśród uczniów w szkole to najczęściej wybuchy niepohamowanej agresji.

 

 

 

Wnioski:

 

Potwierdziło się ukrywanie prawdy uczniów przed rodzicami zarówno rodzice, nauczyciele jak i uczniowie tak uważają. Problemem jest spędzanie czasu wolnego dzieci, gdzie rodzice, nauczyciele i uczniowie wskazali częste surfowanie po internecie. Cyberprzemoc, kultura wypowiedzi, wulgaryzmy są przez uczniów traktowane jako właściwe zachowanie. Uczniowie deklarują znajomość norm społecznych, ale badania ankietowe pokazały, że ich nie zawsze przestrzegają.

 

Przeprowadzona diagnoza wskazuje na isnienie następujących problemów:

 

 • problemy z nawiązywaniem prawidłowych relacji rówieśniczych
 • niska kultura języka
 • brak tolerancji I akceptacji wobec odmienności innych
 • nieśmiałość ii wycofanie w kontaktach z innymi
 • przemoc psychiczna
 • agresja słowna I fizyczna wśród uczniów
 • zagrożenia wynikające z korzystania uczniów z nowoczesnych technologii informacyjnych
 • powiększającą się liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi I deficytami
 • nieumiejętność polubownego rozwiązywania konfliktów
 • cyberprzemoc
 • częste sufrowanie po internecie
 • brak zaufania do rodziców, ukrywanie prawdy przed nimi,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Analiza  stanu  profilaktyki  – czerwiec 2017 r. –wywiad z klasami  6a, 6b:

 

Analiza SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, thearts)

 

Szanse –  mocne strony środowiska:

– dużo zieleni,

– ładne położenie (zalew, lasy)

– dosyć bezpieczna dzielnica

– wszyscy są z jednego osiedla, znają się

– w pobliży sky park I tor speed rowerowy

Zagrożenia zewnętrzne:

– brak „Pana stopki”, szkoła położona przy ruchliwej ulicy

– hałas z ruchliwej drogi

– przechodzenie przez parking sąsiadującego sklepu ze szkołą,

 

Mocne strony szkoły:

– czują się bezpiecznie;

– dużo przestrzeni

– plac zabaw, boisko , duża I nowoczesna sala gimnastyczna.

– dobre warunki do wypoczynku, zabawy, nauki

– liczne akcje np. charytatywne, pomoc innym

– liczne imprezy, programy, uroczystości,

– w szkole „coś się dzieje”, festyn szkolny,

– są różne konkursy ,występy, ciekawe zajęcia dodatkowe,

– biblioteka,

– pani pedagog

– tablice interaktywne

– dożywianie, mleko, owoce w młodszych klasach

– dobry sprzęt do wf ,

– ładne klasy , korytarze, pracownie językowa i przyrodnicza,

– zajęcia sportowe dodatkowe,

– pomoc słabszym uczniom,

– dobrzy nauczyciele,

– ciekawe wycieczki,

– koleżanki, koledzy,

– jest ładnie

– Jest monitoring

– dobra atmosfera

Słabe strony szkoły:

– rzadko jest pani pielęgniarka

– brak sklepiku z szerszą ofertą spożywczą i z niezbędnymi pomocami szkolnymi itp.

 

 

Krótka charakterystyka środowiska wychowawczo-profilaktycznego:

 

Od roku szkolnego 2017/18 w związku z reformą systemu edukacji jesteśmy siedmioklasową szkoła podstawową, w przyszłym roku – ośmioklasową.

Nasza szkoła jest usytuowana w Rybniku w dzielnicy Rybnicka Kuźnia. Od roku szkolnego 2012/13 SP 15 została włączona wraz z Przedszkolem nr 37 w Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 13 w Rybniku a od roku 2017/18 przyłączono do niej klasy gimnazjalne z Gimnazjum nr 4.

Szkoła podstawowa podzielona jest na 2 budzynki. Klasy I-IV na ul. Św. Maksymiliana a klasy V-VII na ul. Rybackiej. Od przyszłego roku szkolnego wszyscy nasi uczniowie będą realizowali obowiązek szkolny na ul. Rybackiej.

Szkoła jest przestronna, jasna, zadbana. Wokół szkoły jest dużo przestrzeni i zieleni, boisko, plac zabaw.

W szkole nie ma większych problemów z ubóstwem społecznym – zaledwie  7 rodzin zakwalifikowało się do otrzymania stypendium szkolnego (dochód poniżej 514 zł na osobę).

Uczniowie  mogą skorzystać z opieki pielęgniarki szkolnej, biblioteki, pedagoga, logopedy.

Łącznie mamy 435 uczniów (215 uczniów Szkoły Podstawowej i 220 uczniów Gimnazjum) oraz 63 nauczycieli.

Kadrę pedagogiczną szkoły tworzą wysoko wykwalifikowani nauczyciele, którzy są zaangażowani w uzyskiwanie jak najlepszych wyników nauczania a także przygotowanie uczniów do konkursów i zawodów sportowych.

 

 Wartości uznawane przez społeczność szkolną:

Najważniejsze wartości uznawane przez uczniów:

 

 • przyjaźń
 • rodzina
 • zdrowie
 • sprawiedliwość
 • zaufanie

 

Najważniejsze wartości uznawane przez nauczycieli:

 

 • zdrowie
 • miłość
 • życie rodzinne
 • wartości moralne
 • tolerancja

 

Najważniejsze wartości uznawane przez rodziców:

 

 • sprawiedliwość
 • dobro, szczerość
 • miłość, prawda
 • tolerancja, wiedza, wiara
 • zaufanie

 

Ewaluacja szkolego programu wychowawczo – profilaktycznego nastąpi w oparciu o :

 

 • obserwacje dokonywane przez wychowawców klas, nauczycieli, pedagoga szkolnego, uczniów, rodziców;
 • ankiety dla uczniów, (kl. VI- VII);
 • rodziców (kl. VI – VII);
 • nauczycieli (Falochron);
 • rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, pracownikami obsługi.
 • Analizę SWOT (klasy IV, V)
 • roczne sprawozdanie z działalności wychowawczo – profilaktycznej szkoły.