Rada Rodziców

Informuję, że dobrowolne wpłaty na konto Rady Rodziców można realizować przelewem bankowym na podane poniżej konto:

Rada Rodziców
przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 13

38 8455 0000 2001 0035 7016 0001

w tytule przelewu wpisując imię nazwisko ucznia oraz klasę np. : Jan Kowalski 2c oraz u wychowawcy klas

 

Rada Rodziców Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego jest reprezentacją rodziców uczniów naszej szkoły. W jej skład wchodzą wszyscy członkowie klasowych Rad Rodziców, wybierani w poszczególnych klasach.

Kompetencje Rady Rodziców

Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły (art. 54 ust. 1 USO).

  • Rada rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

− program wychowawczy szkoły,

− program profilaktyki obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców (art. 54 ust.
2 pkt 1 USO).

Rada Rodziców:

  • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa art. 34 ust. 2, opracowywanego przez dyrektora szkoły na polecenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny (E – w obszarze efekty) (art. 54 ust. 2 pkt 2 USO).

Fundusze Rady Rodziców:

  • w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Składka na Radę Rodziców:

  • wysokość składki wynosi 100 PLN na rok szkolny za pierwsze dziecko, 50 PLN za drugie dziecko, trzecie i kolejne dziecko zostaje zwolnione z opłaty.

Wpłaty można realizować przelewem bankowym na podane poniżej konto:

Przedstawiciele Rady Rodziców

przy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rybniku

w roku szkolnym 2016/2017

  • Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Magdalena Papież
  • Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – pani Zofia Kostka – Jakacka
  • Sekretarz – pani Anna Węgrzyk
  • Skarbnik – pani Katarzyna Ryś

Skład Komisji Rewizyjnej

  • pani Karolina Chmielarz
  • pani Dorota Wojtasek