W  imieniu Dyrektora  Delegatury w Rybniku Pani  Alicji Bartkowiak zapraszamy przedstawicieli rodziców uczniów szkoły na spotkanie z pracownikami Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Rybniku, dotyczące wdrażania zmian w systemie oświaty od września 2017 r.

Proponuję, aby swoich reprezentantów oddelegowała Rada Rodziców danej szkoły (do 3 osób).

Informuję, że w spotkaniu, które odbędzie się 6.03.2017 o godz. 1700 w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku, ul. Św. Józefa 30 mogą uczestniczyć również inni zainteresowani rodzice.

Dyrektor Krystyna Fizia

 

Projekt eTwinning

Klasy 2F i 3A rozpoczęły właśnie projekt eTwinningowy ze szkołami z Finlandii, Turcji i Rumunii. Jest to kolejny projekt eTwinningowy w naszej szkole. Opiekunem projektu jest Henryk Postawka. Po raz pierwszy współpracujemy z Finlandią.

Dzień Nastolatka – A DAY OF A TEENAGER: Polska- Finlandia – Rumunia – Turcja O PROJEKCIE W tym projekcie uczniowie udokumentują jeden dzień z ich życia i przygotują prezentację na ten temat. Następnie opublikują na stronie etwinningu w strefie TwinSpace. Prezentacja będzie obejmować teksty, zdjęcia i krótkie filmiki Spróbują poruszyć następujące tematy: • Kiedy wstają • Co mają na śniadanie • Jak dostają się do szkoły i o której godzinie • Jak szkoła zorganizowała lekcje,przedmioty, przerwy, obiad itp. • Jak długo i do której godziny lekcje trwają • Jak wracają do domu i o której godzinie • Co robią po szkole (prace domowe, porządki, zainteresowania, spędzają czas z przyjaciółmi lub rodzicami, oglądają telewizję, portale społecznościowe itp. • Kiedy idą spać

CELE • Poprawiają umiejętności uczniów w angielskim, daja zachetę do używania, pisania i mówienia w obcych jezykach • Dają szansę na zapoznanie się z życiem nastolatków z różnych krajów • Dają szansę na zapoznanie innych systemów szkolnych z różnych krajów

PRZEBIEG PRACY Wszyscy uczestniczący uczniowie robią prezentację o jednym dniu z ich życia. Mogą użyć różnych mediów w prezentacjach (widea, zdjęcia,PowerPoint, Prezi). Te prezentacje zostaną wysłane lub połączone
z TwinSpace i inni uczestnicy mogą je zobaczyć kiedy mają czas wolny. Następnie mogą mieć kilka uwag do prezentacji (życia w różnych krajach w TwinSpace również). Wszystkie klasy będę pracować przede wszystkim niezależnie ponieważ każda klasa ogląda inne prezentacje, aby dowiedzieć się coś więcej. Zaczynamy projekt
w 9 tygodniu i prezentacja powinna być dostępna od 11-12 tygodnia.

OCZEKIWANE REZULTATY Celem jest poprawa i zachęcenie uczniów do ćwiczenia angielskiego i otrzymania więcej informacji o życiu nastolatków i szkolnych systemach w różnych krajach. Na pewno informacje z różnych systemów szkolnych będą dodawać kilka nowych pomysłów w Waszych własnych szkołach.

Konkurs

W dniu 7 marca 2017 roku w naszym gimnazjum  odbędzie się konkurs wiedzy
o zagadnieniach kulturowych, obyczajowych oraz ciekawostkach,
dotyczących krajów niemieckojęzycznych p.t. „Bo WUSZT to WURST. Niemcy–
jak żyją, mówią, co jedzą i piją”.  Poprzez konkurs promować będziemy
wśród gimnazjalistów naukę języka niemieckiego. Zapraszamy wszystkich
uczniów do udziału w konkursie, współorganizowanym przez Szkołę Języków
Obcych Britannia. Upominki dla uczniów, którzy wykażą się największą
wiedzą przekazało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku.

VII Powiatowy Konkurs Młodych Talentów

VII Powiatowy Konkurs Młodych Talentów

„O tańcu nie da się pisać (…) taniec trzeba zobaczyć”   /P. Coelho/

Organizator konkursu:  

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rybniku

Cel imprezy:

 • popularyzacja różnorodnych form ruchowo-tanecznych wśród młodzieży
 • artystyczna konfrontacja dorobku amatorskich młodzieżowych zespołów tańca i ruchu
 • doskonalenie umiejętności warsztatowych uczestników
 • Integracja środowiska tanecznego
 • ukazanie uczuć młodego człowieka związanych z życiem we współczesnym świecie, poprzez ruch na scenie

Termin i miejsce:

 • 23 marca (czwartek) godz. 9:00

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rybniku, ul. Rybacka 55

 Sprawy organizacyjne:

 • KARTĘ ZGŁOSZEŃ WYPISUJEMY DRUKOWANYMI LITERAMI
  dokładny program imprezy, zespoły otrzymają 20 marca 2017.
  Kategorie taneczne
  TANIEC WSPÓŁCZESNY do 4 min (taniec klasyczny, współczesny, jazz, modern)
  INNE PROPOZYCJE TANECZNE do 4 min (taniec hip-hop, disco dance, house, break dance, funky, street dance)

 Kategorie wiekowe uczestników:

 1. 6-12 lat;    II.  13-16 lat;

KATEGORIA DUETY BEZ PODZIAŁU NA KATEGORIE TANECZNE I WIEKOWE – od 2,00 do 2,30 min ( wszystkie style tańca)

Jury

 • jury oceniać będzie według następujących kryteriów:
 • oryginalność pomysłu choreograficznego
 • układ choreograficzny, kompozycja taneczna
 • technikę i harmonię ruchu
 • pomysł na kostium, dobór kostiumów i repertuaru do kategorii wiekowej zespołu
 • wdzięk i elegancję wykonania
 • dobór muzyki,
 • jury wyłoni trzy najlepsze prezentacje z każdej kategorii tanecznej, które zostaną nagrodzone

Warunki uczestnictwa:

 • w przypadku nie właściwego doboru kategorii jury zastrzega sobie prawo do jej zmiany;
 • każda prezentacja musi być przysłana na osobnej karcie zgłoszenia
 • w konkursie nie mogą brać udziału soliści,
 • nowa kategoria duety bez podziału na kategorie wiekowe i style taneczne
 • za zespół przyjmuję się grupę od 3 osób do maks. 12 osób
 • łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 4 minut, duety 2,30
 • występ dłuższy od przewidzianego w regulaminie, nie będzie brany pod uwagę przy ocenie jury
 • uczestnicy przygotowują nagrania na płycie CD audio wraz
  z opisem (nazwa zespołu i numer utworu),
 • zespół nie może wnosić na scenę rekwizytów mogących ją zabrudzić lub narazić na utratę zdrowia uczestników
 • każdy zespół prezentuje jedną choreografie
 • nie przewidziano czasu na próby taneczne na scenie
 • można zgłaszać większą ilość zespołów
 • zespół zobowiązany jest do stawienia się na godzinę przed planowaną prezentacją
 • zespoły zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 Inne uwagi

 • organizator dysponuje sceną do tańca o wymiarach 10 x 6 m
  i zapewnia sprzęt nagłaśniający
 • zgłoszenie uczestnika do konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie jego wizerunku.
 • każdy zespół ma jednakowe oświetlenie przy prezentacji
 • uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny,
 • uczestnicy powinni posiadać opiekunów zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
 • organizator zastrzega sobie kwalifikowanie zespołów
  na podstawie kolejności nadesłanych kart zgłoszenia
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu
 • organizator prosi o szanowanie i nie zanieczyszczanie pomieszczeń, w których odbędzie się Konkurs
 • sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator,
 • organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie

Nagrody

 • każdy zespół otrzyma dyplom za udział w Konkursie
 • jury zastrzega sobie możliwość nie przyznawania nagród głównych
 • odbiór nagród jest możliwy tylko w dniu imprezy, po ogłoszeniu werdyktu jury

 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rybniku

ul.Rybacka 55 44-207 Rybnik

tel.  ( 32) 439 63 63

e-mail: gim4kr@poczta.onet.pl

 KOORDYNATOR KONKURSU:

Pani Monika Kupczak

e-mail: monikakupczak@poczta.fm

KARTA ZGŁOSZENIA

Powiatowy Konkurs Młodych Talentów

Prosimy wypełniać komputerowo lub pismem drukowanym!

Nazwa zespołu ( w przypadku duetu imię i nazwisko uczestników)  
Nazwa i adres placówki, e-mail,
telefon kontaktowy
 
Imię i nazwisko instruktora

(telefon kontaktowy/e-mail)

 
Liczba uczestników w zespole

 

 
Kategoria taneczna kategoria wiekowa Tytuł choreografii Czas trwania
Duet Nie ma kategorii wiekowej i tanecznej    
Taniec współczesny 6 – 12 lat    
  13 – 16 lat    
Inne Propozycje Taneczne 6 – 12 lat    
  13 – 16 lat    

 

 

 

…………………………………………..                 ………………………………………..

    Instytucja delegująca                                        Kierownik zespołu

 

Konkurs „Czytanie jest radością”

Biblioteka szkolna
zaprasza do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym CZYTANIE JEST RADOŚCIĄ

Motywem przewodnim konkursu jest promowanie czytelnictwa i popularyzacja nowych książek, które wzbogaciły nasz księgozbiór.

Plan działań:
(czas luty – marzec)

 1. drużyny z klas pierwszych wykonują plakat do wybranej i przeczytanej przez siebie
  książki,
 2. drużyny z klas drugich uczestniczą w quizie wiedzy o książkach: „Gwiazd naszych wina”,
  „Chłopak z sąsiedztwa” oraz „Wiedźmin” tom 1
 3. uczniowie klas trzecich indywidualnie wybierają swoja ulubioną książkę i piszą do niej
  recenzję.

Wyniki poszczególnych części konkursu zostaną przedstawione pod koniec marca.

Przewidziane są nagrody!

image001

Europejska Odznaka Jakości eTwinning przyznana

Po sukcesie z 03 listopada 2015 r. i otrzymaniu przez panią Ewę Koszyk oraz jej uczniów Krajowej Odznaki Jakości eTwinning za projekt Guess which country we come from realizowany w roku szkolnym 2014/2015 przyszedł czas na kolejne wyróżnienie. 22 listopada 2016 r. projekt uzyskał drugi poziom odznaczenia w postaci Europejskiej Odznaki Jakości. Oznacza to, że praca uczniów, nauczycieli i szkoły została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom. Odznaka Jakości przyznawana jest przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning, a w przypadku Europejskiej Odznaki Jakości przez Centralne Biuro Programu eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyróżniającą. Ponadto, Odznaka Jakości przyznawana jest nauczycielom za realizację wybitnych projektów eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu. Celem przyznawania Odznaki Jakości jest: wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Gratulujemy!!!